500+ CƠ QUAN NHÀ NƯỚC ĐANG SỬ DỤNG

Đáp ứng kiến trúc tổng thể CNTT cho các Bộ, Ngành, Tỉnh/Thành phố, Sở Ban Ngành, Quận Huyện/Thị Xã đến Phường Xã.